High Temperature Accelerometers 300°F (150°C)

 

AC207 - High Temperature Accelerometer, Top Exit Connector/Cable, 100 mV/g Datasheet
3D Models: AC207-1A, AC207-5C, AC207-6C
Step Files: AC207-1A, AC207-5C, AC207-6C

 

AC208 - High Temperature Accelerometer, Side Exit Connector / Cable, 100 mV/g Datasheet
3D Models: AC208-1A, AC208-5C, AC208-6C
Step Files: AC208-1A, AC208-5C, AC208-6C

 

AC188 - High Temperature Accelerometer, M8 Captive Bolt, Side Exit Connector / Cable, 100 mV/g Datasheet
3D Models: AC188-1A, AC188-5C, AC188-6C
Step Files: AC188-1A, ,


BACK TO TOP